RQ20

Lund University's Research Quality Evaluation Project 2020

Frågor & svar

Varför görs RQ20?

Syftet med RQ20  är att ge en bild av hur väl forskningen vid Lunds universitet står sig i en internationell jämförelse. Utvärderingen ska framför allt blicka framåt genom att identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter i universitetets olika forskningsmiljöer och skapa ett underlag för den framtida verksamhetens utveckling.

RQ20 bygger på den egna nyttan, självvärderingen ska kunna användas direkt av de utvärderade miljöerna för planering, för verksamhetsbeskrivningar och som underlag för medelsansökningar.

Hur görs utvärderingen?

Utvärderingen byggs upp kring sammanhängande forskningsmiljöer (Units of Assessment). De definieras som ämnen, i vissa fall institutioner, i andra fall avdelningar, större forskargrupper eller forskningsteman.

35 större enheter – paneler – ska definieras, som inom sig rymmer 4-8 forskningsmiljöer och externa rådgivare knyts till varje panel.