RQ20

Lund University's Research Quality Evaluation Project 2020

RQ20 på svenska

RQ20 – kvalitetsutvärdering av forskningen vid Lunds universitet

Forsknings­utvärderingen RQ20 startade under våren 2019. Den bygger på självvärderingar och kommer att beröra runt 5.000 medarbetare. Till skillnad mot förra gången, 2008, är inga extra pengar knutna till de forskningsområden som kommer bäst ut. Däremot blir utvärderingen en stor hjälp till självhjälp.

De så kallade egeninitierade självvärderingarna görs på många stora lärosäten världen över och har stor betydelse vid anslagsansökningar liksom internt för forskningsmiljöernas möjlighet till utveckling. Kraven både från omvärlden och den egna organisationen ökar ständigt

Nu är det elva år sedan den förra stora utvärderingen RQ08 genomfördes vid Lunds universitet. Den gav viktig information och visade att LU hade flera starka och ledande forskningsmiljöer. Den nya utvärderingen innebär att man tar ett steg vidare. Denna gång undersöks också relationen till utbildning och samverkan, liksom hur det ser ut med infrastrukturen, tvärvetenskapligheten och ledningsstrukturen med mål och planer.

Övergripande tidplan för utvärderingen
RQ20 startade i mars med förankring och identifiering av paneler och forskningsmiljöer. Planeringsfasen ska vara klar den 15 juni och självvärderingsarbetet startar omedelbart efter sommaruppehållet. Det i sin tur ska vara klart 1 januari 2020.
Under hösten ska även de externa bedömarpanelerna rekryteras och nästa sommar ska de ha avslutat sitt arbete. RQ20-gruppen planeras lämna över sin rapport till universitetsledningen den 1 september 2020.

Basfakta
Utvärderingen ska förhålla sig till vissa basfakta kring ekonomi och bibliometri: hur ser ekonomin ut, hur stort är antalet publikationer och, om det är ett relevant mått, hur citeringsutvecklingen ser ut. Men huvuddelen av arbetet handlar om att forskningsmiljöerna själva ska identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter som de sedan får återkoppling på av de externa granskarna. Fokus ska inte vara på att enbart upprätthålla miniminivåer av kvalitetsarbete, utan på vad som möjliggör forskning på högsta internationella nivå.

Utöver de 35 ämnespanelerna består RQ20 av ytterligare fem tvärgående paneler, som också är sammansatta av externa rådgivare. De ska granska infrastruktur, starka miljöer, samverkan, rekrytering och ledningsfrågor.

Projektorganisation

Frågor och svar om RQ20

Dokument och länkar